Karşı Sanat Çalışmaları

Karşı Sanat Çalışmaları, toplumsal süreçler üzerinde belirleyici bir güç ve baskı unsuru oluşturma çabasındaki tüm sistemlerle arasına eleştirel bir uzaklık koyan bağımsız bir yapıdır ve söz konusu tıkanık ve kendini inkâr noktasına gelmiş olan sistemlerin tek tek sorunları ayıklanıp birbiriyle ilişkilendirilerek çözünebileceği düşüncesinden hareket eder. Bu hedef için de toplumdaki tüm bireylerin öncelikle disiplinli bir şekilde ve sorumluluk duygusuyla kendi yaşamlarına ilişkin özverilerde bulunması gerektiğine inanır. Karşı Sanat Çalışmaları, anlayış olarak bu sorumluluk üzerine temellendirilmiştir. Özgür ve yaratıcı sanatın da, kültür endüstrisiyle bütünleşmiş, var olan anlayışın korunduğu bir “galeri”de değil, böyle bir disiplin ortamında gelişeceği savıyla salt bir sergileme mekânı –diğer bir deyişle bir galeri– olmayı reddeder. Dolayısıyla da sergilediği yapıtlara sadece teşhir nesneleri olarak bakmayıp hepsini ayrı ayrı ve bir bütün olarak tarihsellikleri içinde anlamlandırma, ilişkilendirme ve sorgulama hedefindedir. Sergileme, Karşı’nın üstlendiği misyonun gerçekleşebilmesi için gereken içerikli ve verili platformu oluşturur.

Karşı, varoluşu ve amacı gereği kuşkusuz görsel sanatlara odaklıdır. Ancak, sanatın toplumsal süreçler ve disiplinlerin hiçbirinden ayrı tutulamayacağı inancıyla, sanatın ve sanatçının tepkiselliği ve eleştirelliğini gözler önüne sermek ve de bunları tüm alanlarla ilişkilendirmek için gereken ortamı sağlamayı hedef edinmiştir.

Karşı, başta sanat olmak üzere her alanda olup bitenlere eleştirel bir sorgulama ile bakar ve bunların farklı bir perspektiften ele alınması için tartışma ortamları açar. Bu nedenle de, düzenlediği sergileri seçkinci iki boyutlu plastik sanatlar düzleminden çıkarıp çok boyutlu ve özellikle de pozitif bilimlerle ilişkili bir noktaya taşımak; toplumsallaştırmak, herkesleştirmek için çalışır. Sergilerin temalı olup olmamasından bağımsız olarak düzenlenen sergi okumaları veya temaya odaklı söyleşiler gibi sergi içi etkinliklerle amaçlanan budur.

Ancak Karşı bu etkinliklerle belirleyici ve sonuçlandırıcı olan değil, gösteren ve tartışmaya davet edendir. Karşı için sergiledikleri, savunulması gereken “pazar” üretileri ve hatta yeniden üretileri değil, imledikleri kavramlar, duruşları ve içerikleri ile birer laboratuar ortamıdır.

Karşı Sanat Çalışmaları yoksaymacı, katı kuralcı, düzenci ve sistemci sanata ve olgulara karşıdır. Karşı, sanat üretmez; sanatı ve sanat yapıtını içerdiği anlamlar bütünüyle karşı tarafa –yani alternatif ve sorgulayıcı düzleme– taşır. Üretilmiş olan yapıtları nedensellikleri, eleştirellikleri, tarihsellikleri ve iletileri ile ele alıp didiklemek gerektiğine inanır. Bu anlamıyla sanatın her dalı, her türlü üreti ve üretim süreci, düşünce boyutundaki her edim, her nesne Karşı’nın laboratuarının bir parçası olacaktır.

Karşı Sanat Çalışmaları için “karşı” olmak, girdiği alan içinde karşısındaki ve önündeki nesneleri her boyuta ölçeklendirmek, yaşanan zaman dilimi içinde bir yere oturtmak ve tüm bunları herhangi bir merkez veya dayatmacı anlayışa bağlanmadan özgürce yapmaktır. Karşı, alternatif bir duruştur. Kanserleşmiş yapılar ve düşünce sistemlerine tepkidir. Tartışmaya konu olacak her nesneyi ve özneyi karşılar, karşılaştırır ve karşı karşıya getirir.